Semifinale
Finale
Finale 3-4 Posto
Semifinali 5-8
Finale 5-6 Posto